English

English

Description about history of Amateur radio (HAM radio) in Latvian language are published on this website. For guests who have any comments, corrections or other information, please find me in the section – "SAZINIES AR MANI" of this website.

Šajā mājas lapā tiek publicēti apraksti par Amatieru radio vēsturi latviešu valodā. Viesiem, kam ir kādi komentāri, labojumi vai cita informācija, lūdzu meklējiet mani šīs mājas lapas sadaļā – SAZINIES AR MANI.