Kas ir HAM Radio

HAM Radio ir Amatieru radio saīsinājums angļu valodā. Tas ir vairāk, kā gadsimtu vecs, starptautisks hobijs, tehniski orientētiem cilvēkiem.

HAM Radio radās reizē ar radio atklāšanu, 19. gadsimta beigās. Var pat droši teikt, ka pirmie, kas ar to nodarbojās, bija tie paši zinātnieki, kas turpināja eksperimentēt ar saviem atklājumiem, rodot arvien jaunas to īpašības, pielietojumus un tehniskus uzlabojumus.

Ar Amatieru radio nodarbojas visa vecuma cilvēki, un katrs tajā atrod savu nišu.

Tā var būt - tehniska jaunrade, sakaru dibināšana ar retām stacijām, piedalīšanās radioamatieru sacensībās, datora izmantošana sakaru veidošanai.

Un vēl daudz kas cits...

Detalizētāk:

Ar Amatieru radio nodarbojas Radioamatieri. Radioamatieri no šīs nodarbes negūst tiešus materiālus labumus. Radioamatieri darbojās ar tādu dabas resursu, kā radio ēters, ko dala ar citiem lietotājiem (dienestiem) – tādiem kā Radio apraide (radio programmas, ko klausāmies savos uztvērējos), telesakari (mobilie telefoni), kosmiskie sakari, jūras sakari un glābšanas dienests, militārie sakari un vēl citi radiosakari. Radio ēters, kā dabas resurss, ir kopīgs visai pasaulei, un tā lietošana ir stingri reglamentēta. Visiem dienestiem, kas to izmanto, ir izdalīti savi frekvenču apgabali, kuros darboties. Arī radioamatieriem (kuri arī no lietotāja viedokļa ir nosaukti par dienestu) ir izdalīti 27 frekvenču apgabali.

Visu darbību radio ēterā regulē ITU (International Telecommunications Union) , Latvijā šo darbību uzrauga VASES (Valsts Akciju Sabiedrība Elektroniskie Sakari). Radioamatierus ITU pārstāv, un viņu tiesības aizstāv - IARU (International Amateur Radio Union), ko Latvijā pārstāv LRAL (Latvijas Radio Amatieru Līga). IARU apvieno vairāk, kā 160 nacionālās radioamatieru organizācijas, tādas kā ARRL (Amateur Radio Relay League) amerikāņiem, RSGB (Radio Society of Great Britain) – angļiem, DARC (Deutscher Amateur Radio Club ) – vāciešiem un daudzas citas.

Juridiski - Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Konstitūciju un Konvenciju papildinošajos Radio noteikumos (ITU RR1-1), punktā 1.56 Radioamatieri ir definēti, kā pasaulē vecākais radiosakaru dienests, un tur rakstīts sekojošais:

"Amatieru dienests ir radiosakaru dienests pašizglītošanās, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic amatieri - attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras radiosakaru dienestā nav materiāli ieinteresētas".

Amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

Latvijas radioamatieris Gunnars Postnieks (YL2PG) radioamatieru nodarbi ir raksturojis šādi:Radioamatieri cenšas nodibināt iespējami tālus radiosakarus ar iespējami daudzām valstīm dažādās frekvencēs. Amatieri dzirdami gaisā vienmēr un visur, bet viņiem piešķirtās frekvenču joslas pa īstam atdzīvojas nedēļas nogalēs sacensību laikā. Ir daudz dažādu radioamatieru sacensību - nacionālās, starptautiskās, reģionālās, kontinentālās, dažādās frekvencēs un izstarojuma klasēs - ar Morzes kodu, balsi, radio teletaipu. Latvijas radioamatieri rīko nacionālo čempionātu un arī pasaules mērogā gūst ievērojamus sasniegumus. Par notikušajiem radiosakariem amatieri apmainās ar īpašām pastkartēm - QSL kartītēm, uz kurām raksta ziņas par radiosakaru - datumu, laiku, frekvenci, izstarojuma klasi, dzirdamības novērtējumu un citu. Kartīte apliecina, ka radiosakars patiešām noticis. Lai veicinātu radioamatieru aktivitāti, radioamatieru organizācijas piešķir dažādus radioamatieru diplomus, piemēram, par sakariem ar visiem kontinentiem, par sakariem ar simts dažādām valstīm un daudzus citus.

Amatieri, savā starpā sazinoties lieto starptautiskus kodus un saīsinājumus, un viņiem ir savs ētikas kodekss,

Starptautiskie kodi (Q-kodi) ir 3 burtu kodi, kas sākās ar burtu Q un apzīmē kādu konkrētu nozīmi. Tos lieto ar jautājuma zīmi, ja korespondentam jautā šo nozīmi, un bez, ja ziņo par to. Piemēram QTH? – prasa kāda ir korespondenta atrašanās vieta un QTH Riga korespondentam ziņo, ka tiek raidīts no Rīgas. Šādu Q kodu ir ap 50 un tos lieto arī citi radiosakaru dienesti, piemēram jūras sakaros.

Bez Q kodiem radiosakaros lieto arī burtu kodus - saīsinājumi, kad kādu nozīmi aizstāj ar 1 – 4 simbolu garu burtu virkni, piemēram wx – meteoroloģiskais laiks, rst – signāla un dzirdamības novērtējums, pēc speciālas skalas. Vēl lieto divu ciparu kodus, 73, 88 u. c.

Visus šos kodus var atrast radioamatieru rokasgrāmatās, un tos amatierim vēlams iemācīties no galvas.

Amatieri savas tiesības strādāt ēterā ir izcīnījuši diezgan grūtā cīņā. Dažādos laika posmos ir gājis visādi – no vēlmes tos pilnīgi aizliegt, līdz konstruktīvam dialogam. Par to lasiet nākošajās nodaļās.

Un tikai pierādot to, ka radioamatieri prot būt līdzvērtīgi citiem dienestiem un korekti sadalīt šo mums doto dabas resursu – ēteri, mēs ieguvām šīs tiesības tajā darboties.

Lai saglabātu šīs tradīcijas – radioamatieriem ir savs ētikas kodekss, pie kura pieturās visi pasaules radioamatieri.

Radioamatieru kodekss

Radioamatieris ir:

TAKTISKS un UZMANĪGS. Viņš nekad ēterā apzināti nerīkosies tā, lai liegtu prieku citiem.

LOJĀLS. Viņš izrādīs lojalitāti, biedriskumu, atbalstīs citus amatierus, vietējos klubus, IARU pārstāvošo radio organizāciju viņa valstī (LRAL), ar kuras palīdzību radioamatierisms viņa valstī tiek pārstāvēts nacionālā un starptautiskā līmenī.

PROGRESĪVS. Viņš vienmēr pilnveido savu staciju un zināšanas. Tā ir labi iekārtota un darbojas efektīvi. Viņa operatora prasme ir nevainojama.

DRAUDZĪGS. Viņš lēni un pacietīgi raida, kad to lūdz; nekad neliedz padomu iesācējiem un draudzīgi pamāca tos, ir izpalīdzīgs; laipni atbalsta, sadarbojas un ievēro citu intereses. Šīs īpašības raksturo amatierisma būtību jeb "amatiera garu".

LĪDZSVAROTS. Radio ir hobijs, kas nekad nav pretrunā ar viņa pienākumiem ģimenē, darbā, skolā un sabiedrībā.

PATRIOTISKS. Viņa stacija un iemaņas vienmēr gatavas kalpot valstij un sabiedrībai.

Šādu kodeksu 1928. gadā izveidoja Amerikāņu radioamatieru organizācijas (ARRL) pirmais sekretārs Pauls Segals (Paul M. Segal), W9EEA), un tam jau gadiem seko visi pasaules radioamatieri.

Materiāls precizēts 2024. gada 20. februārī

Paldies lasītājiem par precizējumiem, komentāriem un aizrādījumiem.