LR HAM Likumi

LR HAM Likumi

LR radioamatieru uzraudzību un kvalifikācijas novērtējumu veic Valsts Akciju sabiedrība Elektroniskie sakari (VASES).

No 1991. gada VASES (tolaik – Latvijas Valsts Elektrosakaru inspekcija, ESI) atjauno dalību ITU. Pakāpeniski ESI (kādu brīdi arī, kā arī Elektronisko sakaru direkcija, ESD) atjauno savu darbību arī ITU un CEPT darba grupās.

No 1993. gada VASES organizē radioamatieru eksāmenus.

Likumi, un tos nomainošie likumi, secīgi:

1985. gada 12. decembra "Instrukcija par amatieru raidoši uztverošo staciju reģistrāciju un ekspluatāciju", (darbojās LR dibināšanas brīdi, atcelta sākot ar 1994. gada 1. janvāri).

"Zaļā grāmatiņa" ( - jo bija zaļos vākos ) – Latvijas Republikas Amatieru Radiosakaru Noteikumi, apstiprināti Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā, 1993. gada 23. decembrī, pavēle Nr 34, spēkā stājas no 1994. gada 1. janvāra. (šobrīd spēkā neesoši, jo nomainīti ar MK noteikumiem).

Radioamatieru Eksāmens Latvijas otrās kategorijas radioamatiera apliecības un harmonizētās CEPT pirmās klases radioamatiera apliecības iegūšanai, apstiprināts Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcijas 1994.gada 11. Jūlijā, pavēle Nr. 26.

Trešās un ceturtās kategorijas radioamatieru teorētiskā eksāmena norise, un Daudzatbilžu jautājumi trešās un ceturtās kategorija radioamatieru eksāmenā, apstiprināti ar Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcijas 2001.gada 20. Jūnija, rīkojumu Nr. 51.

MK noteikumi 1

2008. gada 28. aprīļa Ministru kabineta (MK) Noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostacijas būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība." (I. Godmanis, A. Šlesers), (šobrīd spēkā neesoši, nomainīti ar nākošajiem MK noteikumiem).

MK noteikumi 2

2013. gada 13. augusta Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 538 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 303 "Radioamatieru radiostacijas būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"". (V. Dombrovskis, A. Matīss), (šobrīd spēkā neesoši, nomainīti ar nākošajiem MK noteikumiem).

MK noteikumi 3

2016. gada 9. augusta Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostacijas būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība". (M. Kučinskis U. Augulis), (šobrīd spēkā neesoši, nomainīti ar nākošajiem MK noteikumiem).

MK noteikumi 4

2023. gada 23. maija Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.257 " Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība" (A. K. Kariņš, J. Vitenbergs), (šobrīd spēkā esoši).

LR Amatieru kategorijas:

Vēsturiski LR Amatieriem, jau pirms 1985. gada, bija 3 īsviļņu kategorijas, un vēl ultraīsviļņu kategorija.

Sākot ar 1994. gada 1. janvāri (Zaļā grāmatiņa) LR amatieriem, atbilstoši noteikumiem, ir 4. Kategorijas. Iepriekšējās radioamatieru kategorijas tiek pielīdzinātas jaunajām 1:1. Lai paaugstinātu esošo kategoriju, ir jākārto eksāmens. Eksāmenā iegūst apliecību, atbilstošu kategorijai. Kategoriju apliecībām ir secība, kādā tās iegūst jaunie amatieri, attiecīgi: (4), 3, 2, 1. Lai iegūtu 1. - 3. kategorijas apliecības, papildus teorētiskajam eksāmenam, ir jākārto eksāmens par teksta raidīšanu un uztveršanu Morzes kodā. 4. Kategorija dod iespēju strādāt UIV, un tai jākārto tikai teorētiskais eksāmens. Darbam īsviļņos, var sākt kārtot eksāmenus, sākot ar 3. kategoriju.

Sākot ar 2008. gada 28. aprīli (MK 303 noteikumi) LR amatieriem tiek ieviestas divas kategorijas – A un B. A kategorijai pielīdzināja iepriekšējās 1. un 2. kategorijas, B kategorijai 3. un 4. kategorijas. Jauno kategoriju zināšanas tiek pielīdzinātas diviem starptautiskiem noteikumiem. A kategorija turpmāk atbilst CEPT Harmonizēto eksāmenu (HAREC) prasībām T/R 61-02, savukārt B kategorija – CEPT ERC Report 32 (ERC 32 NOVICE) prasībām. Atbilstoši šīm prasībām arī tiek izveidotas eksāmenu programmas. Jauno amatieru eksāmeni un pāreja no B kategorijas uz A kategoriju notiek atbilstoši šīm programmām. Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas radioamatierim tiek izsniegtas atbilstošas apliecības.

2016 gadā, saskaņā ar MK 529 Noteikumiem, tiek ieviesta vēl viena kategorija: C kategorija - FM radiostacijas operators. Tiek izstrādāta eksaminācijas programma FM radiostacijas operatora eksaminēšanai. FM radiostacijas operatora kategorija ir lokāla Latvijas kategorija.

Sākot ar 2008. gadu Latvijas radioamatieru kvalifikācija ir juridiski saskaņota ar pārējām CEPT valstīm. Latvijā saņemtās apliecības ir pilnvērtīgs dokuments T/R 61 – 01 norādītajās CEPT un NE-CEPT varstīs.

CEPT valstis.

ITU Radionoteikumu 25. panta prasība valstu administrācijām ir pārbaudīt personu, kas vēlas darbināt amatieru radiostaciju, darbību un tehnisko kvalifikāciju.

1985. gadā Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC) ierosināja Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) valstīm (73 valstis), vienkāršot un pielīdzināt savā starpā šo pārbaudes procesu. Tas atvieglotu radioamatieru pārvietošanos un darbu no citām valstīm. Līdz ar to tika izveidoti dokumenti – rekomendācijas CEPT valstīm T/R-61-01 (kas nosaka procedūru un valstis, uz kurām tā attiecās), T/R 61-02 (kas nosaka Harmonizētā eksāmena HAREC apjomu) un vēlāk CEPT ERC Report 32 (kas nosaka iesācēja – NOVICE kategorijas eksāmena apjomu). Praktiski visas CEPT valstis savu radioamatieru zināšanu novērtēšanā pieturās pie šīm rekomendācijām un veido savu radioamatieru kategorijas atbilstoši tām.

Trīs dokumenti:

Rekomendācija T/R 61 – 01 (Nica – 1985. gadā, Parīze – 1992. gadā, 1992. gada augustā, Nikozija – 2003. gadā) CEPT RADIOAMATIERU ATĻAUJA

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vases.lv%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRadioamatieri%2FCEPT_radioamatieru_atlauja_TR61_01.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Rekomendācija T/R 61 – 02 (Čestera – 1990. gadā, pārskatīts Nikozijā – 1994. gadā, Hāgā – 2001. gadā, Viļņā – 2004. gadā) SASKAŅOTĀ RADIOAMATIERU PĀRBAUDES APLIECĪBA – Recommendation T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate. Salīdzinot ar sākotnējo versiju, 2001. gadā, šajā dokumentā tika nomainītas prasības par telegrāfa zināšanu pārbaudēm no 12 uz 5 WPM, bet 2003. gadā tās tika vispār izņemtas ārā.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vases.lv%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRadioamatieri%2FCEPT_radioamatieru_atlauja_TR61_02.docx&wdOrigin=BROWSELINK

CEPT ERC 2005. g. Helsinkos pieņemtais 32 ziņojums - ERC Report 32 Amatuer Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Examination Certificate Within CEPT and NON-CEPT Countries – 2005. g. Helsinki. CEPT iesācēju NOVICE radioamatieru atļauja.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vases.lv%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRadioamatieri%2FRadioamatieru_iesaceju_programma_aplieciba_ERC32.docx&wdOrigin=BROWSELINK

P.S. Dokumentu Interneta hipersaites ir atspēkotas! Lietojiet Copy – Paste teholoģiju! Teksti ir latviešu valodā.

Materiāls precizēts 2023. gada 23. jūnijā.